Научноизследователска дейност

Лактина ООД разполага с богата колекция от щамове млечнокисели бактерии, която непрекъснато се обогатява през годините с цел подобряване качеството на предлаганите от нас продукти в секторите стартерни и пробиотични култури.

Продуктите на Лактина ООД включват добре охарактеризирани щамове, изолирани от различни природни източници на България:

- растителен произход - билки, подправки и ферментирали зеленчуци;

- млечен произход - сурови млека, суроватки, млечни продукти приготвени при домашни условия без използване на индустриални култури.

Част от културите, използвани като пробиотични добавки са с човешки произход, изолирани от устна кухина, чревен тракт, вагинални секрети.

Всички щамове от колекцията на Лактина ООД са идентифицирани съобразно критериите на Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, използвайки морфолологични, биохимични и молекулярно-генетични подходи. Колекцията включва следните видове млечнокисели бактерии.
МЕЗОФИЛНИ ЛАКТОКОКИ И ЛАКТОБАЦИЛИ

• Lactococcus lactis;
• Lactococcus lactis biovar diacetylactis;
• Lactococcus cremoris;
• Leuconostoc mesenteroides ssp. Cremoris;
• Lactobacillus rhamnosus;
• Lactobacillus casei/ paracasei;
• Lactobacillus plantarum;
• Lactobacillus salivarius;
• Lactobacillus gasseri;
• Lactobacillus reuteri;
• Lactobacillus fermentum;
• Lactobacillus brevis;
• Lactobacillus buchneri.
ТЕРМОФИЛНИ МЛЕЧНОКИСЕЛИ СТРЕПТОКОКИ

• Streptococcus thermophilus.
БИФИДОБАКТЕРИИ

• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium longum,
• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium lactis
ТЕРМОФИЛНИ ХОМОФЕРМЕНТАТИВНИ ЛАКТОБАЦИЛИ

• Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus;
• Lactobacillus delbrueckii ssp. Lactis;
• Lactobacillus helveticus;
• Lactobacillus acidophilus.

Още за монокултурите и Лактина

Термофилните млечнокисели бактерии от група I и II са основно изолирани от различни природни източници, най-вече лечебни растения от високопланински екологично чисти региони на България – планините Рила, Родопи, Стара планина. Част от културите са изолирани и селектирани от домашен тип кисело мляко – района на Седемте Рилски езера, Скакавица, Трън, Павелско и др. Като дългосрочна цел на компанията е изолирането на голям брой щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, което да позволи запазването на разнообразния генетичен фонд на тези два вида дошли от природното богатство на България. Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus са в основата на голямото разнообразие от вкусови и органолептични свойства на „Българското кисело мляко”.

Мезофилните лактококи и лактобацили от група III включват изолати от сурово мляко и млечни продукти, произведени при домашни условия от непастьоризирано мляко, млечнокисела суроватка и пр. Културите от тази група са в основата на стартерните култури, предназначени за различни видове сирена, подбрани въз основа на степента на киселинообразуване в процеса на ферментация, тяхната ароматообразуваща, протеолитична и липолитична активност и пр. по време на зреене и съхранение.

Подбрани щамове млечнокисели бактерии от трите групи са в основата на създаването на разнообразни по състав и предназначение пробиотични продукти. Една част от тези щамовете са с човешки произход, като основни източници за изолиране са използвани фекални проби от здрави кърмачета. Към групата на пробиотиците се включват и бифидобактериите. Лактина ООД разполага с добре охарактеризирани щамове от видовете Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis и Bifidobacterium lactis, които са доказали своята ефективност, влизайки в състава на различни бифидопродукти.

Всички щамове млечнокисели бактерии и бифидобактерии използвани като стартерни и/или пробиотични култури са депозирани в Националната Банка за Промишлени Микроорганизми и Клетъчни Култури, София, България. Една голяма част от щамовете се намират под патентна защита.

Основни критерии за подбор на стартерни култури:
• скорост на киселинообразуване при 32 - 43°С;
• посткиселинообразуване при 5 - 10°С;
• протеолитична активност;
• липолитична активност;
• продукция на ароматни компоненти;
• органолептични, структурни свойства;
• осмотичен толеранс.

За оценка на тези показатели се използват набор от физикохимични, спектрофотометрични и сензорни анализи.

Основни критерии за подбор на пробиотични култури:
• чувствителност спрямо антибиотици;
• преживяемост в симулиран стомашен и чревен сок;
• антимикробна и коагрегационна активност с патогенни тест микроорганизми;
• адхезионна способност и биофилм формиране;
• имуномодулираща активност.

За оценка на тези показатели се използват набор от in vitro (лабораторни) анализи, съгласно общоприетите критерии на EFSA ,оценяващи безопасността и функционалността на пробиотичните култури.

Понастоящем продълава и провеждането на клинични изпитания за научно доказване на ползите и здравните ефекти на щамовете участващи в пробиотичните продукти на Лактина ООД. Тези проучвания се извършват със съдействието на Института по Гастроентерология на Медицинския университет – София; Медицински Университет - Плевен, Тракийски Университет - Стара Загора, Институт по Органична Химия - Българска Академия на Науките.

За всички култури, независимо от насоката на приложение, се оценява производствения им потенциал и стабилност по време на лиофилизация и съхранение. Производството на всяка култура изисква индивидуален подход, в това число оптимизиране състава на хранителната среда и условията на ферментация, използваните криопротектори и условията на лиофилизация.

Всичко това стои в основата на производство на активни и ефективни култури, чиято основна цел е насочена към задоволяване високите изискванията на нашите клиенти.